Các Loại Xi Lanh Khí Nén

Xi Lanh Khí Nén Đế Vuông SC / TGC

Xi Lanh Khí Nén Thân Tròn MAL / TGM

Xi Lanh Khí nén Thân Đúc SDA / TGN ( compac)

Xi Lanh Khí Nén Hai Ty

A : Xi Lanh Khí Nén Đế Vuông

Cần tìm đại lý phân phối xy lanh Airtac- Trung Quốc

Giá xi lanh Airtac chất lượng cao bảo hành 12 tháng : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-AIRTAC-i.235885607.4639235202

 

Báo giá xi lanh khí nén phi 32 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-vu%C3%B4ng-SC-32-i.235885607.5334465314

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh khí nén vuông SC 40 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-SC-40-i.235885607.3734562605

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh SC 50 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-vu%C3%B4ng-SC-50-i.235885607.5634466806

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh SC 63 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-vu%C3%B4ng-SC-63-i.235885607.7434469181

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh SC 80: https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-vu%C3%B4ng-SC-80-i.235885607.7934471787

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 
 

Báo giá xi lanh SC 100 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-vu%C3%B4ng-SC-100-i.235885607.5234474744

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh SC 125 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-vu%C3%B4ng-SC-125-i.235885607.5734474710

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

Báo giá xi lanh SC 160 : https://shopee.vn/Xi-lanh-vu%C3%B4ng-SC-160-i.235885607.3434577481

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh khí SC 200 : https://shopee.vn/Xi-lanh-vu%C3%B4ng-SC-200-i.235885607.3334578144

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh SC 250 : LH 0907956036 

Thông số kĩ thuật chi tiết xi lanh vuông TGC / SC https://thuyluckhinentrienhung.com/xilanh-khi-nen-ben-khi-nen

 

 

B : Xi Lanh Khí Nén Thân Tròn

Báo giá xi lanh khí nén MAL 20 : https://shopee.vn/Xi-lanh-tr%C3%B2n-MAL-20-i.235885607.7034423874

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh khí nén MAL 25 https://shopee.vn/Xi-lanh-tr%C3%B2n-MAL-25-i.235885607.3149383947

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh khí MAL 32 https://shopee.vn/Xi-lanh-tr%C3%B2n-MAL-32-i.235885607.7434426339

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh khí MAL 40 https://shopee.vn/Xi-lanh-tr%C3%B2n-MAL-40-i.235885607.5634427410

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Thông số kĩ thuật chi tiết xi lanh tròn TGM / MAL

 

 

C: Xi Lanh Khí Nén Thân Đúc TGN / SDA

Báo giá xi lanh SDA 20 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-SDA-20-i.235885607.5334433444

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

Báo giá xi lanh khí SDA 25 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-SDA-25-i.235885607.6334432211

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

 

Báo giá xi lanh SDA 32 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-SDA-32-i.235885607.4434435177

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

 

Báo giá xi lanh SDA 40 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-SDA-40-i.235885607.3734532002

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

Báo giá xi lanh SDA 50 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-SDA-50-i.235885607.4834437528

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Báo giá xi lanh SDA 63 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-SDA-63-i.235885607.4034439057

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

Báo giá xi lanh SDA 80 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-SDA-80-i.235885607.4834440038

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

Báo giá xi lanh SDA 100 : 

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

Thông số kĩ thuật chi tiết xi lanh TGN/ SDA 

https://thuyluckhinentrienhung.com/xilanh-khi-compac

 

 

D : Xi Lanh Khí Nén Hai Ty

                                                            Xi Lanh Đườn Kính 10 mm

Báo giá xi lanh TN 10 : https://shopee.vn/Xi-lanh-hai-ty-TN-10-i.235885607.6234441577

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

                                                             Xi Lanh Đườn Kính 16 mm

Báo giá xi lanh TN 16 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-hai-ty-TN-16-i.235885607.6834442204

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

                                      Xi Lanh Đườn Kính 20 mm

 

Báo giá xi lanh TN 20 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-hai-ty-TN-20-i.235885607.5534444356

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

                                         Xi Lanh Đườn Kính 25 mm

Báo giá xi lanh TN 25 :https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-hai-ty-TN-25-i.235885607.4734446870

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

 

                                              Xi Lanh Đườn Kính 32 mm

Báo giá xi lanh TN 32 : https://shopee.vn/Xi-lanh-kh%C3%AD-n%C3%A9n-hai-Ty-TN-32-i.235885607.4134447246

Báo giá van điện từ khí nén điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/Van-%C4%90i%E1%BB%87n-T%E1%BB%AB-Kh%C3%AD-N%C3%A9n-STNC-TG-FG-i.235885607.5319839733

Báo giá van điện từ khí nén loại rẻ điều khiển xi lanh : https://shopee.vn/van-kh%C3%AD-n%C3%A9n-airtac-4V-3V-i.235885607.6035667411

Thông số kĩ thuật chi tiết xi lanh TN

 

 

 

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn. Trân trọng cảm ơn.
Với mong muốn mang lại sự hài lòng cho quý khách khi mua hàng, chúng tôi có những quy định trong vận chuyển, nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm quý khách mua là sản phẩm mà vừa ý nhất. 1. Chúng tôi sẽ được thực hiện và chuyển phát dựa trên mẫu khách hàng đã chọn. Trường hợp không có đúng sản phẩm Quý khách yêu cầu chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận gửi sản phẩm tương tự thay thế. 2. Thời gian chuyển phát tiêu chuẩn cho một đơn hàng là 12 giờ kể từ lúc đặt hàng. Chuyển phát sản phẩm đến các khu vực nội thành thành phố trên toàn quốc từ 4 giờ kể từ khi nhận hàng, chuyển phát ngay trong ngày đến các vùng lân cận (bán kính từ 10km – 50km). 3. Các đơn hàng gửi đi quốc tế: không đảm bảo thời gian được chính xác như yêu cầu, không đảm bảo thời gian nếu thời điểm chuyển phát trùng với các ngày lễ, tết và chủ nhật tại khu vực nơi đến. 4. Trường hợp không liên lạc được với người nhận, người nhận đi vắng: - Nếu chưa rõ địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại trong vòng 6 tiếng và liên lạc lại với người nhận, trong trường hợp ko liên lạc được đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại thanh toán. - Nếu địa chỉ là công ty, văn phòng, nhà ở… Chúng tôi sẽ gửi đồng nghiệp, người thân nhận hộ và ký xác nhận - Để tại một nơi an toàn người nhận dễ nhận thấy tại nhà, văn phòng, công ty… Trường hợp này không có ký nhận. 5. Trường hợp người nhận không nhận đơn hàng: - Chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn hàng. Trường hợp này sẽ không được hoàn trả thanh toán. 6. Trường hợp không đúng địa chỉ, thay đổi địa chỉ: - Không đúng địa chỉ: trường hợp sai địa chỉ chúng tôi sẽ lưu lại 6 tiếng và liên lạc với người gửi và người nhận để thỏa thuận về địa điểm, thời gian, nếu địa chỉ mới không quá 3km sẽ phát miễn phí. Trường hợp địa chỉ mới xa hơn 3km sẽ tính thêm phí theo quy định chuyển phát. 7. Trường hợp không tồn tại người nhận tại địa chỉ yêu cầu: đơn hàng sẽ được hủy và không được hoàn lại thanh toán. 8. Chúng tôi không vận chuyển sản phẩm đến các địa chỉ trên tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, khu vực nguy hiểm, các khu vực cấm…

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm bán chạy